Oulun selkäyhdistyksen rekisteriseloste

21.5.2018

Oulun Seudun Selkäyhdistys ry:n rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
1. Rekisterinpitäjä
Oulun Seudun selkäyhdistys ry
Kansankatu 53
90100 Oulu
Puhelin : 044 2903753
Sähköposti: kimmo.rundstrom(@)gmail.com
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Oulun Seudun Selkäyhdistyksen puheenjohtaja
Kimmo Rundström
kimmo.rundstrom(@)gmail.com
3. Rekisterin nimi
Oulun Seudun Selkäyhdistys ry
4. Rekisterin tarkoitus
Henkilötietoja Oulun Seudun Selkäyhdistyksessä kerätään jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden
hoitamista, tiedotusta ja vastaamista varten. Rekisteriin tallennetaan lisäksi yhteystiedot.
Uutiskirjeen tilaajien sähköpostiosoitteita käytetään uutiskirjeen lähettämiseen. Uutiskirjeen voi perua
uutiskirjeen lopussa olevan Poistu uutiskirjeestä -linkin kautta. Uutiskirjeen peruuttamisen jälkeen tilaaja ei
enää saa uutiskirjeitä ja hänen antamansa sähköpostiosoite poistetaan uutiskirjeen rekisteristä.
Mikäli Oulun Seudun Selkäyhdistyksen käyttäjä/jäsen syöttää henkilötietojaan ilmoittautuessaan
esimerkiksi tapahtumaan, arvontaan, koulutukseen tai vapaaehtoistehtävään niin tapahtuman tai tehtävän
järjestävä taho voi kerätä ja käsitellä osallistujien lähettämiä henkilötietoja. Oulun Seudun Selkäyhdistys ry
rekisterinpitäjänä vastaa näiden henkilötietojen käsittelystä. Henkilötiedot hävitetään heti koulutuksen,
tapahtuman tai jäsenrekisteristä poistumisen jälkeen asianmukaisesti. Käyttäjän voi tällaisissa rekisteriin
liittyvissä kysymyksissä kääntyä toimijan puoleen, jolle ilmoittautuminen on ohjautunut.
Henkilötietoja säilytetään vähintään jäsenyyden ajan tai niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn
tarkoitusten toteuttamista varten.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
nimitiedot
sukupuoli
syntymäaika (ei henkilötunnuksen loppuosaa)
kieli
yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
jäsenyystiedot (liittymisaika, voimassaolotiedot, jäsenmaksutiedot)
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. Tiedot voidaan ottaa vastaan suoraan
Selkäliitto ry:ssä tai sen jäsenyhdistyksissä.
7. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti Oulun seudun selkäyhdistys ry:ltä Selkäliitto ry:lle heidän
rekistereittensä ylläpitoa varten. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Oulun selkäyhdistys ry:n
ulkopuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja
Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri säilytetään luottamuksellisena. Tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsee kirjautumaan
vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä
toimenpiteillä.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat
lisätiedot.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos henkilötietoja ei enää
tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon
henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta tai
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity kiistää
henkilötietojensa paikkansapitävyyden, käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa
poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista tai rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja
käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, milloin tahansa
vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että
käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet
ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin
kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus, milloin tahansa tämän vaikuttamatta
suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä,
yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että
sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.
10. Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä
tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön.
11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta
ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Rekisteriseloste on laadittu 21.4.2018.